Práva a povinnosti nájomcu

I.Predmet nájmu
Predmetom nájmu je motorové vozidlo továrenskej značky: VW, typ: California farba: šedá metalíza,
PHM: Plná nádrž

II.Účel zmluvy
Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi na dočasné užívanie
motorové vozidlo špecifikované v čl. I tejto zmluvy a nájomca sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu špecifikovanú v čl . III tejto zmluvy.

III. Nájomné
Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške……….………………€, (slovom)…………………………………..…€, .
Nájomné je splatné pri ukončení prenájmu, v hotovosti, za každý začatý deň užívania Predmetu nájmu. K Nájomnému bude účtovaná DPH v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej zábezpeke, t.j. kaucii vo výške 1000,- EUR, slovom: ťisíc eur, ktorá bude uhradená najneskôr v deň odovzdania na bankový účet Prenajímateľa. Zábezpeka slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi najmä na úhradu prípadných škôd spôsobených na Predmete nájmu Nájomcom, ktoré nie sú kryté poistením Predmetu nájmu alebo ktoré príslušná poisťovňa neuhradila v celej výške alebo ktoré príslušná poisťovňa v súlade s obsahom poistnej zmluvy odmietla uhradiť; sumy vo výške spoluúčasti na škode dohodnutej v príslušnej poistnej zmluve, prípadne sumy za nelikvidovanú časť škody; škôd spôsobených Nájomcom na vybavení a príslušenstve Predmetu nájmu, akýchkoľvek sankcii a pokút uplatnených voči Prenajímateľovi za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov počas doby nájmu špecifikovanej v tejto Zmluve. V prípade vrátenia Predmetu nájmu v stave, v akom bol Nájomcovi odovzdaný a v prípade, ak nenastane žiadna zo situácii špecifikovaných v tejto Zmluve, bude kaucia vrátená Nájomcovi v plnej výške najneskôr do troch pracovných dní po odovzdaní Predmetu nájmu Prenajímateľovi. V prípade, že vzniknutá škoda na Predmete nájmu alebo jeho príslušenstve presahuje výšku kaucie, je Nájomca túto škodu povinný uhradiť v plnej výške. Pre prípad vzniku škody Nájomca udeľuje Prenajímateľovi súhlas na vykonanie zápočtu nároku Nájomcu na vrátenie zábezpeky s nárokom Prenajímateľa na úhradu škody, po tom čo Prenajímateľ písomne alebo elektronicky (e-mailom na e-mailovú adresu špecifikovanú v záhlaví tejto Zmluvy) upozorní Nájomcu na existenciu skutočností zakladajúcich nárok Prenajímateľa na čerpanie zo zábezpeky a uvedie výšku svojho nároku.
V prípade, že Nájomca spôsobí škodovú udalosť počas doby nájmu a výšku vzniknutej škody nie je možné určiť pri odovzdaní Predmetu nájmu Prenajímateľovi, Prenajímateľ má právo kauciu zadržať na dobu potrebnú na vyčíslenie škody, uhradiť z nej škodovú udalosť a výšku použitej kaucie zodpovedajúcej spôsobenej škode vyfakturovať Nájomcovi.

IV.Trvanie nájmu
Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ......................................... .

V.Práva a povinnosti prenajímateľa
1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu spolu s potrebnými dokladmi.
K dopravnému prostriedku odovzdáva prenajímateľ nasledovné doklady:
Technický preukaz, osvedčenia o technickej a emisnej kontrole, bielu a zelenú kartu z poisťovni.
2. Prenajímateľ nájomcovi odovzdáva predmet nájmu v stave spôsobilom na prevádzku. V sezónnom obutí, s povinnou výbavou, rezervou s náradím na jej výmenu, autorádiom,  jedným kľúčom od zapaľovania a nádrže.

VI.Práva a povinnosti nájomcu
1. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné v súlade s čl. III tejto zmluvy.
2. Nájomca je oprávnený používať predmet nájmu na účely osobné
3. Nájomca nesmie prenechať užívanie predmetu nájmu inej osobe. Pokiaľ tak spraví zodpovedá za všetky škody spôsobené na dopravnom prostriedku týkajúce sa jednak poškodenia karosérie, a jednak poškodenia interiéru vozidla vrátane znefunkčnenia elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou výbavy dopravného prostriedku.
4. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
5. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek vadu a škodu na vozidle okamžite ako k nej dôjde, inak bez zbytočného odkladu po tom ako sa o nej dozvedel.
6. Ak nájomca spôsobí škodu na predmete nájmu svojou vinou, tak je povinný dať vozidlo do pôvodného stavu v čo najkratšom čase a to na vlastné náklady, alebo doplatiť zvyšnú sumu opravy z havarijného poistenia. Minimálna spoluúčasť pri uplatňovaní škody z havarijného poistenia vozidla je 200 Eur.
7. Pri zmluve uzavretej na dobu určitú končí nájom dopravného prostriedku uplynutím doby, na ktorú bol prenajatý. Nájomca je po uplynutí doby nájmu povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal pri uzavretí zmluvy s ohľadom na obvyklé opotrebenie. Spolu s predmetom nájmu nájomca odovzdá aj všetky dokumenty, ktoré mu boli podľa tejto zmluvy odovzdané.
Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu sa uskutoční spravidla na mieste, kde bolo vozidlo dané k dispozícii nájomcovi, alebo po dohode na inom mieste.

VII. Zánik nájmu
1. Právo užívať predmet nájmu zaniká:
a) uplynutím doby určitej, na ktorú bol predmet nájmu prenajatý,
b) zničením predmetu nájmu

VIII. Voľba práva
Táto zmluva sa riadi Slovenským právnym poriadkom. Všetky spory, kontroverzie alebo námietky z nej vznikajúce alebo otázky ohľadne jej existencie, platnosti alebo ukončenia, budú predložené a budú podliehať právomoci Slovenských súdov, ktoré budú mať podľa tejto zmluvy výhradnú právomoc v prípade akéhokoľvek sporu.

IX.Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode
zmluvných strán.
2. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme prenajímateľ a jeden nájomca.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.